Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen over verkeerssituatie bij Ringbrug

Om te kunnen starten met de ontwikkeling van de Westerschans is een stuk van de Westhavendijk verlegd richting de begraafplaats en is de kruising ter plaatse opgeschoven. Vanwege deze aanpassing is gekozen voor een omleiding voor fietsers vanaf Wilhelminadorp richting het centrum en voor fietsers van het centrum richting Wilhelminadorp. Fietsers vanaf het Omnium langs de Praxis mogen ook niet meer rechtsaf richting Wilhelminadorp en moeten ook vanaf de kruising gebruik maken van de omleiding.

Vanuit meerdere bronnen en middels eigen waarneming wordt geconstateerd dat deze omleiding niet altijd goed functioneert. Hoewel er verkeersborden staan die de omleiding en de veranderde situatie aangeven zijn er veel (jonge) fietsers die de afzetting negeren en daardoor tussen auto’s terecht komen, hetgeen in onze beleving een gevaarlijke situatie veroorzaakt.

Om het niet tot een ongeluk te laten komen is bovenstaande voor ons reden tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Herkent u de hierboven geschetste (gevaarlijke) situatie?
  2. Bent u bereid om op korte termijn nogmaals deze situatie te bekijken en aanpassingen te doen in de afzetting, duiding en/of aanpassing van de omleidingsroute? Zo nee, waarom niet?
  3. Betreffende de start van het nieuwe schooljaar op 20 augustus aanstaande: bent u bereid om verkeersregelaars in te zetten om in elk geval de schoolgaande jeugd te begeleiden in de omleidingsroute? Zo nee, waarom niet?

Daarnaast hebben wij begrepen dat het nieuwe fietstunneltje medio oktober wordt aangelegd, echter deze wordt pas aangesloten op de fiets-infrastructuur zodra de eerste fase Westerschans met Albert Heijn gereed is. Dit zou betekenen dat er pas begin volgend kalenderjaar gebruik gemaakt kan gaan worden van het tunneltje.

  1. Klopt het hierboven geschetste tijdpad?
  2. Bent u bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om het tunneltje al eerder in gebruik te nemen door een tijdelijk fietspad aan te leggen, zodat fietsers van en naar het centrum toch door de tunnel op de Westhavendijk c.q. de V.d. Goeskade uitkomen?

Tot slot, voor de voetgangers, komende vanuit het centrum (aan de kant van de Aldi), die willen oversteken naar de Praxis of Sportpark het Schenge en vice versa is er helemaal niets geregeld.

  1. Kunt u aangeven hoe de voetgangers het beste aan de overkant kunnen komen? Nu steken ze vaak op goed geluk over op de Ringbrug, tussen de wachtende auto’s.
  2. Gaat u maatregelen nemen om de situatie voor voetgangers op deze locatie te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen en binnen welke termijn?
Gepubliceerd op 16-07-2018 - Laatst gewijzigd op 18-07-2018