Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Toekomstschets recreatiezone Wolphaartsdijk

Voor ons ligt het raadsvoorstel Toekomstschets recreatiezone Wolphaartsdijk van uw college. Waar eerst gesproken werd over toekomstvisieheet het nu toekomstschets. Wij zien het als een toekomstverkenning.

Samen met de Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijkis een SWOT analyse opgesteld en aan de hand van de sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen is onderzocht waar verbeteringen mogelijk zijn en waar ontwikkelmogelijkheden liggen.

Allereerst willen wij het college vragen uitsluitend deze schets als basis te beschouwen voor verdere verkenningen.

Wij begrijpen niet, dat direct hieraan twee deelplannen van ondernemers gekoppeld zijn, die volgens u passen in de schets: tegelijkertijd met het verzoek aan de raad om de schets vast te stellen verzoekt u ons namelijk om de genoemde deelplannen voor de Zuidschor en de Zuidvlietpolder vast te stellen.

Dit lijkt ons in tijd en volgorde een onjuiste gang van zaken.

Wij willen nog verder gaan en u vragen uw schets te gebruiken om in samenspraak met de andere drie Veerse Meer-gemeenten, Noord-Beveland, Veere en Middelburg, en met de Provincie Zeeland een Gebiedsvisie voor het Veerse Meer op te stellen, zoals er ook door de provincie een Kustvisie is opgesteld.

Daarin kunt u gezamenlijk ontwikkelen wat de wensen vóór, en de grenzen áán recreatievoorzieningen aan het Veerse Meer zijn, opdat de hoeveelheid plaatsen voor dag- en verblijfsrecreatie op elkaar afgestemd wordt, de verkeersstromen in beeld gebracht worden en de eisen en voorwaarden van het Natura 2000 gebied duidelijk in kaart gebracht.

Daarná kan deze Gebiedsvisie in de staten en raden vastgesteld worden. Pas daarna kan er sprake zijn van deelplannen van ondernemers, die dan getoetst kunnen worden aan deze vastgestelde Gebiedsvisie. Om deze reden zal mijn fractie nu niet ingaan op de twee genoemde plannen voor de Zuidschor en de Zuidvlietpolder. En gaat u ons niet vertellen dat er reeds sprake is van zgn. pijplijn projecten. Er zijn nog helemaal geen projecten.

Kan de gemeente in de tussentijd dan niets doen? O zeker, er is werk te over. Misschien is er in de recreatiezone Wolphaartsdijk wel achterstallig onderhoud. Uit de SWOT analyse blijkt dat er sprake is van slechte bewegwijzering, een gevaarlijke Veerweg, geen centrale parkeerplaats, beperkte groenvoorziening en beperkt onderhoud.

Er zijn kansen voor betere fiets- en wandelroutes en betere bus-voorzieningen. Herstel van de Veersteiger blijkt nu mogelijk met Europees geld. In samenspraak met Provincie en Waterschappen kunt u kijken hoe u de wegen naar de recreatiezone en het dorp kunt verbeteren en veiliger kunt maken, dit mede gezien de ontwikkelingen bij vakantiepark Veerse Kreek en uitbreiding van Camping Het Veerse Meer.

In de schets wordt gesproken over solitaire bedrijven. Onze oproep aan u is, maak van Goes geen solitaire gemeente!

Samenvattend hebben wij 3 vragen aan u:

  1. Bent u bereid uw toekomstschets los te koppelen van de in uw voorstel genoemde deelprojecten?
  2. Bent u bereid met de andere Veerse Meer-gemeenten en de Provincie eersteen Gebiedsvisie op te stellen, alvorens aan uw schets verdere invulling te geven?
  3. Bent u bereid tegelijkertijd te werken aan alle (achterstallige) onderhouds-werkzaamheden, die u zelf al in uw schets genoemd hebt, om zo beter voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen?

 

 

 

 

Gepubliceerd op 06-06-2019 - Laatst gewijzigd op 06-06-2019