Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Participatietraject Marconigebied – Debatraad 19 september 2019

Het participatietraject voor het Marconigebied is een complex traject.

In de door de fractie van D66 geïnitieerde en unaniem aangenomen MotieInspraak gebiedsontwikkeling Marconigebied, vorig jaar, werd een viertal onderwerpenmet elkaar verbonden, namelijk

  1. de ontwikkeling van het instrument burgerparticipatie,
  2. een kwaliteitsimpuls voor het Marconigebied,
  3. goede en veilig ontsluiting voor doorgaand en bestemmingsverkeer en
  4. de potentie van het gebied.

Het college heeft de handschoen opgenomen en heeft een participatietraject laten uitwerken met ondersteuning van bureau SIR.

Door dit bureau is een 4-traps participatieladder voor de inwoners en ondernemers van Goes benoemd, in zwaarte oplopend van meeweten, via meedenken en meedoen tot meebeslissen.

Dat deze ladder er iets anders uitziet, dan eerder gepresenteerde participatieladders, vindt onze fractie minder relevant.

Belangrijk is de duidelijke communicatie aan de participanten welke treden van toepassing zijn.

De hoogste treden meebeslissen valt hier volgens de wethouder buiten, omdat anders de raad zijn kaderstellende rol niet meer kan waarmaken.

Naar onze mening is dit niet helemaal juist. Participanten kunnen door eigen voorstellen of door reactie op voorstellen vanuit het college tot meerderheidkeuzes komen, die vervolgens door de raad bekrachtigd worden. In dat geval is er zeker sprake van meebeslissen.

Dat er in het gebied reeds sprake is van zgn. autonome ontwikkelingen kan als een bezwaar gezien worden, maar D66 ziet het niet als een belemmering om met insluiting van deze ontwikkelingen tot vernieuwende ideeën te komen, waarbij de nieuw te vestigen bedrijven mee kunnen denken.

Belangrijk vinden wij een zeer goede verkeersafwikkeling zowel voor de zgn. zwakke, maar in dit gebied uitermate relevante verkeersdeelnemers, als voetgangers en fietsers, als voor het gemotoriseerd verkeer.

Laat het Marconigebied vooral ook een aantrekkelijk gebiedworden, met groen en bankjes, waar het prettig is om naar toe te gaan en ook elkaar te kunnen ontmoeten. Een bescheiden vorm van horeca willen wij niet uitsluiten.

Het college noemt als 1 van de pijlers klimaat adaptatie, wat ook wij uitermate belangrijk vinden, maar daar bovenop willen wij aandacht voor innovatieve en duurzame energieopwekking door de aanwezige ondernemers en door de gemeente zelf.

Het doorgaande verkeer moet duidelijk van het andere verkeer gescheiden worden en aansluiting vinden op de tunnelontsluiting, hiervoor is een updating van het gemeentelijk VVP o.i. noodzakelijk.

Het college vraagt voor het participatietraject eenvoorbereidingskrediet, wat onze fractie ook als zodanig ziet en daarom wil dekken uit de post Algemene Reserveen niet uit de post Majeure Projecten, zoals het college voorstelt. Mogelijk vloeit uit dit traject een Majeur Project voort, dat is dán aan de orde. Wij ondersteunen daarom in deze de motie van GroenLinks.

Met de hoogte van het krediet kunnen wij akkoord gaan.

Tot slot vragen wij het college nogmaals aandacht  voor duidelijke communicatie naar de participanten en een goed verwachtingsmanagement én vragen wij het college om de raad zeer regelmatig op te hoogte te houden van de voortgang en mogelijke dilemma’s.

Gepubliceerd op 19-09-2019 - Laatst gewijzigd op 19-09-2019