Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Groeiambitie Goese woningmarkt (2020-2030 e.v.)

Omdat zich de komende jaren belangrijke ontwikkelingen gaan voordoen in de woningbehoefte, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, heeft het college van Goes een onderzoek laten instellen door bureau Stec.

Dit bureau kwam tot de conclusie dat dit gezocht moet worden in ”inbreiding” door het ontwikkelen van transformatie-, reserve- of aandachtslocaties. Het college ziet mogelijkheden om zodoende de geprognotiseerde vraag naar woningen te verhogen met minimaal 325 eenheden boven de bestaande woningbouwplanning van 1250 woningen de komende 10 jaar.

Uit een 4-tal scenario’s bleken er twee de voorkeur te hebben. Kijkend naar de scenario’s ligt het ambitieniveau daarmee op ‘Oog voor de toekomst’ voor de lange termijn met ‘Booming Goes’ op korte termijn ‘Oog voor de toekomst’: focus op het behouden en aantrekken jonge hoogopgeleide huishoudens (de gezinnen van straks).

Het scenario ‘Oog voor de toekomst’ gaat uit van een autonome groei van het aantal oudere huishoudens en daarnaast extra inzet op het specifiek aantrekken en behouden van jonge hoogopgeleide huishoudens; de gezinnen van de toekomst.

‘Booming Goes!’: extra migratie nodig om autonome afname te compenseren, bewust inzetten bovenregionale trekkracht

Het scenario ‘Booming Goes!’ gaat uit van een bovengemiddelde groei voor de komende 10 jaar met gemiddeld zo’n 165 huishoudens per jaar en vlakt op termijn af door de autonome ontwikkeling van de bevolking in Goes.

Uitwerking scenario’s

Werk aan een gezamenlijke aanpak en afspraken in de regio en (in) provincie Zeeland. Om scenario’s te realiseren is meer nodig dan wonen alleen. Er liggen duidelijke relaties met het voorzieningenaanbod, de bereikbaarheid en werkgelegenheid. Hiervoor is samenwerking in de regio en provincie nodig, zowel met overheden als andere partners. Concrete voorbeelden:

  • Aanbieden van stages en traineeships in de regio/provincie voor jong (hoog)opgeleid talent.
  • Realiseren van goede middenhuurwoningen als magneet en smeerolie voor de woningmarkt.
  • Werken aan de verbetering van de bereikbaarheid per spoor (snellere verbindingen, minder stops).

Tot op heden is middenhuur een onderschoven kindje tussen een grote (gereguleerde) sociale huursector en (fiscaal aantrekkelijke) koopsector. Door strengere toelatingseisen voor huurwoningen en aangescherpte hypotheeknormen valt een steeds grotere groep huishoudens tussen wal en schip. Vooral in het segment vanaf circa € 600 tot circa € 900 is weinig goed aanbod beschikbaar. Middenhuur kan daarbij een hele grote meerwaarde hebben voor het functioneren van woningmarkten zoals:

  • Bedienen van een grote groep middeninkomen met inkomens tussen € 35.000 en € 50.000 per jaar.
  • Huisvesten van nieuwe (jonge) vestigers die flexibiliteit zoeken en van daaruit verder zoeken.
  • Bevorderen van doorstroming (vanuit sociale huur maar ook vanuit de koop)

Ons Standpunt

D66 kan zich vinden in de keuze om de toekomstige vraag naar woningbouwlocaties te realiseren door “inbreiding” binnen de zgn. transformatie-, reserve- en aandachtslocaties. Het college heeft een inventarisatie naar geschikte locaties doen plaatsvinden en ziet kans om minimaal 325 woningen extra te bouwen boven de geplande 1250 woningen in de periode 2020-2030.

D66 is wel van mening dat naast de beschikbaarheid van woningen ook gericht gekeken moet worden naar andere vestigingsfactoren zoals woonomgeving, sport- en culturele voorzieningen en vooral ook naar het openbaar vervoer en de realisatie van (snelle) fietsverbindingen. Wij dringen eropaan om vooral voor het aantrekken van jonge hoogopgeleide huishoudens (“de gezinnen van straks”; scenario “Oog voor de toekomst’) een flankerend beleid te voeren m.b.t. arbeidsmarkt en investeringsklimaat voor innovatieve bedrijven.

Gepubliceerd op 07-12-2019 - Laatst gewijzigd op 10-12-2019