Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vaststelling Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1

De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met veel onrust betreffende ontwikkelingen aan het Veerse Meer.

Vorig jaar de afbraak van Camping De Veerhoeve, met boze, verdrietige en gedupeerde campingbewoners, die hun vakantieverblijven, waarvan zij jarenlang gebruik maakten, opeens opgeheven zagen worden.

Dat was Wolphaartsdijk, maar dit speelde op meerdere plaatsen langs het Veerse Meer.

De ontwikkeling was steeds dezelfde: projectontwikkelaars die verouderde terreinen willen upgraden door hele terreinen leeg te halen en vervolgens in te richten met stenen vakantiewoningen, die verkocht worden aan eigenaren, die deze op hun beurt weer verhuren en hiermee veel winst hopen te behalen. Steeds meer van hetzelfde. Deze ontwikkeling is nog niet gestopt, maar het bleek wel een wake up call.

Want na vaststelling van de Kustvisie verplaatste de commerciële belangstelling zich naar de zogenoemde Delta wateren, waaronder het Veerse Meer.

Er bleek een dringende behoefde aan een visie met betrekking tot natuurbehoud en -beheer, waterbeheer- en gebruik en recreatieve ontwikkelingen aan de oevers,  voor het gehele Veerse Meer gebied. Misschien niet meer helemaal op tijd, maar toch.

En het werd duidelijk hoeveel liefde er bestaat voor het Veerse Meer!

Na een Startnotitie, hebben wij nu de Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1 vastgesteld.

Vorig jaar bleek er nog geen draagvlak voor de door wethouder Meeuwisse voorgestelde Kader Nota Recreatiezone Wolphaartsdijk. Deze zal nu worden uitgewerkt in de Veerse Meer Visie fase 2 . Eerst moest er een algemene Visie opgesteld worden, analoog aan de Kust Visie: wat zijn de uitgangspunten, en met name: wat zijn de grenzen.

Wij zijn tevreden over de zorgvuldig gevoerde consultatieprocedure en de eveneens zorgvuldige verwerking van alle op- en aanmerkingen van de belanghebbende organisaties,  van de 4 gemeenteraden, het Waterschap en de  Provincie.

Wij zijn ook blij met het heldere standpunt van het college, namelijk:

“Ons college heeft besloten om tót de vaststelling  van het aandachtsgebied  Wolphaartsdijk – wat aan de orde kom in fase 2, zo hebben wij begrepen –  geen plannen in procedure te brengen, en conform het in de notitie beschreven overgangsbeleid te zullen handelen. Wij stellen voor dat uw raad hiermee instemt zodat er een duidelijk bestuurlijk kader ligt.’’

Ook kunnen wij instemmen met de financiële vertaling voor dit en het volgende traject.

D66 heeft geen van de ingediende Moties ondersteund tijdens de Raadsvergadering van 16 juli. Nu is het namelijk zaak dat fase 2 voortvarend wordt uitgevoerd, bestaande uit:

  1. De algemene concrete uitwerking van fase 1, inclusief de verkeerssituatie
  2. Uitwerking Recreatiezone Wolphaartsdijk.

Wij hebben het college gevraagd deze voor het einde van het jaar aan de raad te presenteren, zodat de ondernemers van de Zuidvliedpolder en de Zuidschor weten of zij verder kunnen met de door hun ontwikkelde plannen. De raad zal hun plannen toetsen aan Recreatiezone Wolphaartsdijk.

Gepubliceerd op 16-07-2020 - Laatst gewijzigd op 16-07-2020