Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Beweegvisie

D66 heeft met instemming uw voorstel voor een Beweegvisie begroet.

Wij vinden het belangrijk dat van het brede begrip Bewegen wordt uitgegaan, i.p.v. van de aanduiding Sport. Bewegen is meer dan sporten alleen.

D66 wil aansluiten bij de landelijke en Zeeuwse sportnota’s. Jammer dat beide overheids-organen nog steeds spreken van Sport- i.p.v. van  Beweegakkoorden, ook al zijn de intenties goed.

Uw voorliggende Beweegvisieis gestoeld op gezondheidsbevordering, recreatieve mogelijkheden en het aangaan van sociale contacten. Uw college heeft dat vertaald in 5 aandachtsgebieden. Ik ga op alle 5 even in:

Ad 1. Iedereen doet mee:

Bij  uw opmerking Specifieke doelgroepen, zoals senioren of mensen met een beperking, ervaren minder drempels bij het vinden van een geschikte beweegactiviteit’– vinden wij het belangrijk dat met andere organisaties en beleidsvelden afstemming en samenwerking plaatsvindt. Een goede toeleiding naar de bestaande beweegactiviteiten is essentieel. Hierbij kunnen de Beweegcoachen Welzijn op recepteen brugfunctie vervullen naar Iedereen doet mee.

Ad 2. Beweegvriendelijk en motorisch vaardig opgroeien:

Dit voornemen willen wij extra aandacht geven. Het college somt een aantal doelen op, die tot het verwachte resultaat kunnen leiden. Hierbij lijkt het erop of de bal bij het onderwijsveld ligt, terwijl o.i. de gemeente Goes hierin een belangrijke stimulerende en faciliterende rol kan spelen, ook al is het primair de taak van de scholen om hiervoor plaats in te ruimen binnen de onderwijstaak. Met name met betrekking tot  Bewegingsonderwijs wordt gegeven dooreen enthousiaste vakbekwameleerkracht bewegingsonderwijs zou de gemeente o.i. wat meer de helpende hand moeten toesteken.

Ad 3. Vitale en toekomstgerichte beweegaanbieders:

Bij dit punt willen wij nog eens wijzen op het advies van de sportraad. Als reactie op uw voornemen We hebben vitale en toekomstgerichte sport- en beweegaanbieders op ieder sportpark van Goes ( ’t Schenge. Omnium, Wesselopark, Arendskerke, Wolphaartsdijk), doet de sportraad de aanbeveling om met name de kwaliteit van bestuurs- en trainingskader op een hoger peil te brengen. Daarbij denkt de sportraad aan een functie als sportformateur of sportmakelaar. In hoeverre geeft uw gehoor aan dit advies?

Ad 4. Dagelijks bewegen:

 Inwoners van de gemeente Goes zijn bekend met de voordelen van dagelijks bewegen en organiseren bewust voldoende beweegmomenten per dag.D66 vindt dit punt wel wat mager uitgewerkt. Aannemende dat dit in het uitvoeringsprogramma verder wordt uitgewerkt vragen wij u: in hoeverre wordt de raad op de hoogte gehouden van de vorderingen in het uitwerkingsprogramma?

Ad 5. Breedtesport evenementen: De Goese buitenruimte wordt gebruikt voor sport en bewegen. Hoe denkt u dit in de praktijk gestalte te geven?

Misschien is het een suggestie om vanuit Goes aan te sluiten op de Borselse Mountainbike-route!  Wij bieden bij u bij deze een voorstel aan. (plattegrond wordt uitgedeeld).

Tot slot willen wij u dringend in overweging geven om bij de uitwerking van de Beweegvisie gebruik te maken van de expertise binnen de Sportraad.

D66 kan instemmen met uw voorstel.

Gepubliceerd op 20-09-2019 - Laatst gewijzigd op 20-09-2019