Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Niet akkoord met 3e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Zeeland

Zienswijze 

De meerderheid van de gemeenteraad van Goes stemt niet in met 3e begrotingswijziging 2019 van de Veiligheidsregio Zeeland. In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om de te verwachten tekorten, voor een totaalbedrag van € 266.726,- , te dekken uit verschillende reserves en de post onvoorzien.

Het algemeen bestuur van de VRZ noemt deze actie budgettair neutraal; Naar de mening van de Goese raad is dit niet budgettair neutraal, omdat deze reserves hierdoor onnodig snel uitgeput raken, waardoor de VRZ weer bij de gemeenten moet aankloppen voor aanvullend krediet;

Bovendien missen de raadsfracties onderbouwing voor de te verwachten tekorten. Het bevreemdt de fracties ook, dat het verzoek om een zienswijze niet rechtstreeks naar de gemeenteraden, maar via  de colleges is verstuurd.

Behalve de fractie van D66, die het initiatief voor de zienswijze heeft genomen, onderschrijven ook de fracties van de VVD, de SGP-CU, Nieuw Goes, Partij voor Goes, de PvdA en de SP de zienswijze.

Door griffier van de gemeenteraad van Goes zal  deze zienswijze aan het algemeen bestuur van de VRZ kenbaar te maken. De voorzitter van de raad zal deze in het AB nader toelichten.

Gepubliceerd op 23-10-2019 - Laatst gewijzigd op 23-10-2019