Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwing op de begroting 2019

Algemene Beschouwingen bij Programmabegroting 2019

Klimaat en Milieu

In de Programmabegroting 2019, programma 5. Milieu, noemt het college bij Missie: In Goes nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame en toekomstbesttendige woon-, leef- en werkomgeving. Wij ambiëren hierbij een plek in de Zeeuwse voorhoede. D66 juicht deze ambitie toe en onderschrijft deze. Daarom wil D66 concrete en toetsbare doelen en maatregelen in ieder nieuw beleidsplan van de gemeente opnemen en dat in de vorm van een klimaat- en milieuparagraaf.

Wij willen daarom een Motie indienen met als titel: Klimaatparagraaf in elk nieuw plan.

Bij de prestaties voor 2019 benoemt u een fors aantal maatregelen op het gebied van afvalvermindering, stimuleren van circulaire economie, verbetering van de leefomgeving en voortdurende vermindering van de Co2-uitstoot. Tegelijkertijd zien we dat een groot aantal beleidsnota’s op dit gebied nog in 2018 uit moet komen en een aantal nota’s sterk verouderd is. Wij missen voorstellen op het gebied van ontwikkeling en innovatie. De ambitie om het nieuwe Poelterrein het groenste bedrijventerrein van Nederland te maken, nam uw college niet over. Terwijl D66 het een kans vindt om bij een nieuw te ontwikkelen terrein, bedrijven mee te nemen in de klimaat- en milieuplannen van de gemeente. Daarbij kan er naar onze mening geen sprake meer zijn van vrijblijvendheid.

Een drietal aandachtgebieden wil D66 hier noemen om uw en onze ambitie uit te voeren:

 • Ten 1e het meenemen van de Goese bevolking in de doelstelling om Goes energie neutraal te maken. Daarbij kan als voorbeeld dienen, de gemeente Hoorn, die een routekaart voor een energie neutrale stad in 2040 voor ondernemers en bewoners ontwikkeld heeft.
 • Ten 2e een hernieuwd – integraal – vervoersplan opstellen, waarbij de focus met name ligt op een zo gering mogelijk vervuilende circulatie, waarbij zwaar verkeer (vrachtwagens) niet meer door woonwijken rijdt en verkeer zo kort mogelijk stil staat. Parkeren moet naar de mening van D66 niet uitsluitend als opbrengst gezien worden, maar ook als kans om te voet of te fiets verder te gaan. Denk daarbij aan het goedkoop dan wel gratis maken van de twee grote parkeerterreinen Hollandiaplein en Molenplein. Denk daarbij ook aan een transportoverslag-hub buiten de binnenstad en een OV-hub bij het station. Ook het ontwikkelen van een infrastructuur voor snelle e-bikes heeft voor D66 prioriteit.
 • En ten 3e haast maken met het verbeteren van de luchtkwaliteit, door beperking van fijnstof (zie ook de hiervoor genoemde beperking van vervuilende circulatie) en beperken van houtrook.

Graag zien we een reactie van het college op deze voorstellen tegemoet.

Kinderen in achterstandssituaties

De gemeente Goes zet actief in op vermindering van armoede onder kinderen en jongeren. Omdat het belangrijk is de situatie goed te monitoren, kijken we goed naar de kengetallen. De laatste cijfers die we van de wethouder ontvingen over het jaar 2016 baren ons nog zorgen. Belangrijk is dat de maatregelen die de gemeente neemt, effect hebben en dat de armoede daadwerkelijk afneemt. Daarnaast wordt vaak gekeken naar de mate van inzet van gemeentelijke onderwijsachterstandsgelden. Maar net als bij de Jeugdzorg gaat het D66 ook om regie aan de voorkant. We zien graag dat actief ingezet wordt op het vergroten van kansen juist voor kinderen en jongeren in achterstandssituaties.

Wij willen daarom een Motie indienen met de titel: Schoolzorgondersteuner.

Zeer tevreden zijn wij over de uitbreiding van de Pilot POH Jeugd/GGZ in Goese huisartsenpraktijken. Ook de inspanningen van het Centrum voor Jeugd- en Gezin, waar wij een kijkje achter de schermen mochten nemen, stemmen ons tevreden. Daarbij willen wij aandringen op het vergroten van de bekendheid. De ontwikkelingen van het pas ontwikkeld TEJO-huis in Goes zullen wij met belangstelling volgen. Wel vragen we ons af in hoeverre er sprake is of moet zijn van onderlinge afstemming tussen de organisaties die verder in de keten actief zijn. Voorkomen moet worden dat cliënten twee keer hun verhaal moeten doen. Wij zien genoemde ontwikkelingen als concrete en succesvolle mogelijkheden om op preventieve en vroegtijdige wijze problemen bij kinderen en jongeren aan te pakken, om zo – zo veel als mogelijk – zwaardere Jeugdzorg te voorkomen.

Burger- en overheidsparticipatie

Naar de mening van D66 komt het nog te vaak voor dat bewoners pas ingeschakeld worden, wanneer de wal het schip keert.

Onder Programma 1: Bestuur en financiën, noemt u het voornemen invoeren van burgerinitiatief en opnemen item ’maatschappelijk draagvlak’ in collegevoorstellen. Toch moeten wij constateren, dat wij hiervan nog geen concrete uitwerkingen zien. Het vooruitstrevende energieplan van de kern ‘ s- Heer Hendrikskinderen lijkt een zachte dood te zijn gestorven. Dit geldt ook voor de raadsbrede werkgroep, die met enthousiaste ambtelijke steun aan de voorwaarden voor de implementatie van burgerinitiatieven en overheidsparticipatie aan het werk is geweest. Vergelijk dit met het bedrijfsleven, waar de waarde van ideeën van medewerkers en klanten al jaren positief wordt gewaardeerd. Ook is er nog geen begin gemaakt met het betrekken van de aanwonenden bij de ontwikkeling van het Marconigebied.

Daarom willen wij een Motie aanbieden met de titel: Opstellen gebiedsvisie Marconi.

Daarop aansluitend willen wij een Motie aanbieden met de titel: Particiepatieladder.

In de financiële vertaling van de Programmabegroting zien wij geen bedragen opgenomen voor burger- en overheidsparticipatie.

Wanneer kunnen wij hieromtrent concrete voorstellen van het college tegemoet zien?

D66 wacht al enige tijd op de toegezegde evaluatie van het functioneren van de Adviesraden. Dit te meer, omdat in de praktijk blijkt dat nut en noodzaak niet altijd even duidelijk zijn. Wij wijzen hierbij ook op het recente schrijven van het Dorpenplatform en het Bondenberaad Groot Goes inzake een mogelijke herinvoering van de destijds afgeschafte Seniorenraad. Wij zien bijdragen van burgers d.m.v. deze raden als een vorm van burgerparticipatie en willen zo spoedig mogelijk dit onderwerp bespreken.

Revitalisering en inbreiding

Dit zijn twee kanten van eenzelfde medaille. Namelijk niet: steeds méér, maar eerst kijken waar plaats is binnen bestaande dorps- of stadsbebouwing en bedrijventerreinen. Hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat bedrijven, die nu gevestigd zijn op een van bedrijventerreinen, vertrekken naar nieuwe terreinen en daarmee de bestaande locaties leeg achter laten? Onderhoud is vaak minder sexy dan nieuwe ontwikkeling, maar het past wel in een duurzame samenleving. Dit betekent duurzaam omgaan met schaarse grond (revitalisering), maar ook renoveren van het al bestaande.

Een ander aandachtspunt is het onderhouden van gemeentelijke eigendommen. In de paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing spreekt u van ‘onderhoudsvoorzieningen van voldoende omvang’. In het verleden is dit wel eens misgegaan, denk aan dorpshuis De Griffioen. Hoe wordt de ‘voldoende’ omvang bepaald? Hoe wordt hierop gecontroleerd?

Wonen en werken

Wij vragen van het college nadrukkelijk aandacht voor de woningbehoefte van verschillende doelgroepen zoals jongeren, starters, studenten en ouderen en verzoeken het college dit mee te nemen bij de Goese en regionale woonvisie, waarbij wij pleiten om hierbij vooral aan de eerder genoemde inbreidings
locaties te denken.

Ook willen wij hierbij de indicatoren uit de Programmabegroting betrekken. Op bladzijde 30 staat de ontwikkeling van het aantal banen in Goes weergegeven. Door de jaren heen is het aantal banen stabiel te noemen. Maar wat opvalt, is dat Goes ongeveer anderhalf keer zo hoog zit als het landelijke of Zeeuwse gemiddelde. Dat kan alleen maar betekenen, dat Goes veel werkenden van buiten de gemeente trekt.

Op bladzijde 20 staat de functiemenging weergegeven. Ook hieruit blijkt het aantal banen ten opzichte van het aantal woningen aanzienlijk hoger, dan de landelijke of Zeeuwse index. Trekken we uit deze twee weergaven conclusies, dan komen we tot de slotsom, dat in Goes onvoldoende werkenden wonen om de bedrijven en organisaties te bemensen.

Daarom zou onze aandacht uit moeten gaan naar:

 • meer geschikte woningbouw voor mensen in de werkzame levensfase,
 • minder aandacht voor traditionele bedrijven en meer aandacht voor innoverende ondernemingen met hoogwaardige werkgelegenheid,
 • betere verkeersinfrastructuur gericht op regulering van verkeersstromen in de spitsuren.

Omnium

Het Omnium is naar de mening van D66 een waardevolle en onmisbare voorziening. Het ontwikkelen van een gemeentelijke voorziening als het (openlucht)zwembad met een eenvoudige sporthal in 1992 naar een multifunctionele sport- recreatie- en vrijetijdsbelevingsvoorziening in 2018 en verder, was en is geen sinecure. En daarbij zijn mogelijk fouten gemaakt. Mogelijk zijn de bakens niet op tijd verzet. Mogelijk zijn de bezoekersaantallen voor het Tropisch Bos te hoog ingeschat, mogelijk was er meer verwacht van de warmtekrachtkoppeling tussen het Tropisch Bos en het zwembad en mogelijk is de Topsporthal voor bepaalde doelgroepen te groot. Maar willen we zonder deze geweldige totaalvoorziening? D66 is daar heel duidelijk in: nee!

Wel willen we een duurzaam en toekomstbestendig Omnium. Daarbij denken we dat het niet gaat om weer een uitbreiding, maar om een toekomstgerichte duurzame visie. Om die te kunnen beoordelen, willen wij graag gebruik maken van ondersteuning door een adviesraad als de Sportraad en van externe deskundigheid via de griffie. Wij ondersteunen voor het komend jaar onderzoek naar de staat van onderhoud, met name gericht op de veiligheid voor de gebruikers en onderzoek naar mogelijkheden voor een actiever beleid op het gebied van ontwikkeling en scholing van het personeel. D66 stemt daarom in met het door het college gevraagde budget voor 2019 om daarmee de direct noodzakelijke en zogenoemde ‘no regret’ maatregelingen uit te kunnen voeren.

Omdat in de loop van de tijd meerdere beslissingen zijn genomen door diverse personen en instanties willen wij dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar het ontstaan van de huidige problematiek, waarbij wij een raadsonderzoek als goede mogelijkheid zien.

Themajaar

Positief staan wij tegenover een nieuwe Themajaar in 2021. Dit evenement is gebleken in staat te zijn veel Goese inwoners te inspireren en te activeren. Afgelopen Themajaar is door samenwerking veel tot stand gekomen, met name door de opvoering van E-Njen in de zomer. De Noord-Korea tentoonstelling was misschien gedeeltelijk een toevalstreffer, maar daardoor niet minder waardevol. D66 hecht wel aan het jaarlijkse ‘spaarsysteem’ van 50.000 euro. Wij zien dit ook als voorbeeld voor de inwoners: We willen een groot evenement, maar kunnen dat niet ineens betalen, daarom gaan daarvoor 4 jaar sparen. Wij zijn er daarom tegen dat het totale bedrag om boekhoudkundige reden dit jaar in een keer wordt afgeboekt.

Regionale samenwerking

D66 is al lang voorstander van intensievere samenwerking tussen de Bevelandse Gemeenteraden. Een belangrijk en dringende reden daarvoor vormen de gemeenschappelijke regelingen.

Iedere afzonderlijke gemeente kan op het (financiële)beleid van deze regelingen zienswijzen indienen, maar onderling overleg over deze zienswijzen vindt nog steeds niet plaats. D66 vindt dit een gemiste kans, omdat er inmiddels wel een VZG-website beschikbaar is. D66 vraagt zich af wanneer een en ander operationeel zal worden. Wij zijn wel blij met de informele uitwisseling op Bevelands niveau in de vorm van een bestuurlijk platform tweemaal per jaar in de Goederenloods, maar het kan naar onze mening intensiever. De nieuwe opzet van GR De Bevelanden onlangs in De Heyzon in Kapelle, vond D66 zinvol. Daarnaast willen wij vaker raadsconferenties, ook met Zeeuwse raden buiten De Bevelanden inzake actuele thema’s waarover de gemeenteraden een standpunt moeten innemen.

Rekenkameronderzoek

De gemeenteraad van Goes ziet Rekenkameronderzoek nog te veel als kostenpost en te weinig als zinvol leerinstrument. De Rekenkamercommissie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht in de doelmatigheid, rechtmatigheid en met name doeltreffendheid van beleid. Het lerend effect is niet uitsluitend bedoeld voor door het college uitgevoerd beleid, maar kan ook inzicht geven in besluiten die de raad zelf heeft genomen en of die het gewenst effect hebben gehad. Denk aan het besluit dat de gemeenteraad heeft genomen inzake het bestemmingsplan van Camping de Veerhoeve. Hoe kan het dat de raad niet heeft gezien wat de gevolgen konden zijn en hoe kan de raad daarop tijdig sturen? Totdat de minister met nieuwe voorstellen komt, is de gemeenteraad van Goes aangewezen op de huidige Rekenkamercommissie. Laten we daar actief gebruik van maken.


Namens de fractie en steunfractie D66 Goes,

 • Saskia Verheij
 • Pieter Romijn
 • Martin Wissekerke
 • Dick van de Merwe
 • Henk Torcqué
 • Collin Koenen
 • Jeroen van de Merwe
Gepubliceerd op 07-11-2018 - Laatst gewijzigd op 07-11-2018