Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene Beschouwingen bij Programmabegroting 2021

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2020 stonden voor D66 centraal:

  • Duurzaamheid en bereikbaarheid,
  • Samenwerking tussen gemeenten onderling én tussen overheid en inwoners,
  • Beter gebruik van indicatoren,
  • Focus op kinderen en jongeren.
  • Wij willen voor 2021 dezelfde onderwerpen centraal stellen en kijken wat hiermee in het afgelopen jaar gebeurd is.

Ook willen wij nog een onderwerp toevoegen, namelijk

Woningbouw

Er ontstaat steeds meer een situatie, waarin de baan niet langer de woonplaats bepaalt, maar de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de snelheid van de fysieke en onlineverbindingen bepalend zijn, waarbij een baan op enige afstand geen probleem meer vormt.
Thuiswerken zal niet alleen nú tijdens de coronacrisis, maar ook wanneer die voorbij is, een steeds groter aandeel gaan vormen.
Duurzaamheid, bereikbaarheid en woningbouw zullen steeds meer op elkaar ingrijpen.

D66 wil uitbreiding van woningbouw vooral realiseren door inbreiding, zoals ook de hoofdlijn is in de lokale woonvisie. Echter wanneer de bestaande mogelijkheden daartoe ontoereikend zijn, kan de blik in eerste instantie verruimd worden naar minder voor de hand liggende oplossingen, zoals het weer oppakken van de transformatie van het havenindustrieterrein naar woningbouwlocaties.
Weliswaar zijn na het stoppen van het project De Goese Schans daar nieuwe bedrijfsmatige ontwikkelingen in gang gezet, maar het is de moeite waard om daar opnieuw naar te kijken.

Ook de transformatie van winkels naar woningbouw kan wellicht uitkomst bieden.
Een derde mogelijkheid is om meer woningbouw te realiseren in de kernen ’s-Heer Arendskerke en Wolphaartsdijk.
En tenslotte – maar dit geldt voor D66 als de laatste mogelijkheid – kunnen nieuwe uitbreidings-locaties overwogen worden.

Moties: Thuiswerken

Duurzaamheid

Bij alle plannen voor bestaande en nieuwe woningbouw moet de aandacht voor duurzaamheid vanuit onze gemeente gestimuleerd worden.
Wij zien dat vanuit de woningcorporatie Beveland Wonen er veel aandacht is bij verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en bij nieuwbouw, waarbij op allerlei manieren geëxperimenteerd wordt.

Er bestaat in onze gemeente echter ook een grote voorraad particuliere woningen, waarbij de verduurzaming niet vanzelf gaat en waarmee ook vaak grote kosten gemoeid zijn, zeker bij de vooroorlogse woningen.

D66 is van mening dat de gemeente – ook in het kader van de RES – nog te weinig samen met woningeigenaren onderzoekt hoe individuele – oudere – woningen en/of wijken gezamenlijk verduurzaamd kunnen worden. Wat méér is dan het aanbieden van een subsidieregeling. Juist gisteren ontvingen huiseigenaren een brief hierover. Maar dit is nog niet genoeg!

Verder is D66 van mening dat de gemeente Goes zelf het goede voorbeeld met het verduurzamingsvraagstuk moet geven, door een planning te maken voor het verduurzamen van het publiek vastgoed in de gemeente. Daarom dienden wij vorig jaar wij de Motie: Planning verduurzaming publiek vastgoed in. Graag vernemen wij van het college de stand van zaken.

Niet alleen de woningen en gebouwen, maar ook de woon- en leefomgeving zal verduurzaamd moeten worden. Wij denken aan een leefomgeving, die robuust genoeg is om zowel lange perioden van droogte en hitte, als van extreme regenval te doorstaan.

Moties: Klimaatadaptatie, Ruimtelijke voorbereiding windmolens en zonneparken, Milieustraat

Bereikbaarheid

(Duurzame) bereikbaarheid, bereikbaarheid per – elektrische – fiets blijft een punt van aandacht
Al een aantal jaren vraagt D66 aandacht voor veiliger fietsroutes én snelfietsroutes. Wij denken aan veilige – slim verlichte – (snel)fietsroutes door de Bevelanden, maar ook naar Walcheren.

Vorig jaar vroegen wij het college om – mogelijk samen met onze buurgemeenten – gebruik te maken van budget, dat vanuit het regeerakkoord vrijgemaakt is voor dit soort snelfietsroutes. Wij vragen ons af of hier iets mee gedaan is.

D66 staat achter de invoering van een maximumsnelheid van 30 km in de gehele bebouwde kom, m.u.v. doorgaande wegen.

Samenwerking tussen gemeenten onderling …

Onze gemeenteraad moet naar de mening van D66 verder willen en durven kijken dan de eigen gemeentegrenzen. Samenwerking en niet concurrentie moet de standaard zijn. Op een breder niveau gezamenlijk grote issues aanpakken hoeft naar onze mening niet ten koste te gaan van aandacht vóór en invloed ván burgers, in tegendeel!

Wij zien dat de Bevelandse colleges samenwerken en plannen ontwikkelen op Bevelandse schaal: het Bestuurlijk Platform De Bevelanden.
Een eerdere toezegging om de gemeenteraden te informeren over de plannen van de colleges is niet doorgegaan. Wij vinden dit niet alleen een gemiste kans, maar zelfs een bedreiging voor het democratisch proces op de Bevelanden.

Gemeenteraden én colleges op De Bevelanden zullen een vorm moeten ontwerpen, waarop een aantal malen per jaar in breed verband toekomstplannen voor onze hele Bevelandse regio doordacht, besproken en bediscussieerd wordt aan de rand van de thema’s Zorg, Mobiliteit, Wonen, Duurzaamheid en Arbeidsmarkt.

… én samenwerking tussen overheid en inwoners

De werkgroep Bestuurlijke vernieuwing heeft goede stappen gezet en recentelijk heeft onze raad het raadsvoorstel Burgerpanel vastgesteld, waarin er voor de inwoners de mogelijkheid bestaat om zelf met ideeën en plannen te komen en de gemeente ondersteunt en begeleidt.

Tegelijkertijd willen wij aandacht blijven vragen voor de rol en inbreng van de adviesraden. Met name ouderen in onze gemeente kunnen mogelijk gemakkelijker de weg vinden naar een adviesraad dan naar een burgerpanel.

D66 wil in dit verband aandachtvragen voor een zogenoemd Pact voor ouderenzorg, waarin onze gemeente samen met verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners in actie komt om eenzaamheid onder ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. Heeft onze gemeente zich bij dit pact aangesloten en wordt dit vertaald naar praktisch beleid?

Beter gebruik van Indicatoren

Vorig jaar dienden wij de Motie: Beleidsadvies op basis van indicatoren in, omdat wij zagen dat in de Programmabegroting 2020 een aantal indicatoren onvoldoende bruikbaar is, omdat zij niet actueel zijn en omdat het college daarnaast op basis van deze indicatoren niet het signaal of beleidsadvies meegeeft, waarvoor ze bedoeld zijn. Dit geldt nog steeds, ook voor de Programmabegroting 2021.

De zinnen Wat gaan wij hiervoor doen?/ wat hebben wij hiervoor gedaan? geven in Begroting en Jaarrekening wel de inspanningsverplichting (de Input) aan, maar de Outcome, kan op grond daarvan niet gemeten worden. Anders gezegd weten wij als raad vaak niet hoe doeltreffend ons beleid is (geweest) en of ons geld zinvol is besteed.

Naast dat, naar de mening van D66, nog te weinig gebruik gemaakt wordt van indicatoren, wordt ook het instrument Rekenkameronderzoek, juist ook bedoeld om de doeltreffendheid van beleid te onderzoeken, nog te weinig benut en zien veel raadsleden Rekenkamer-onderzoek ten onrechte uitsluitend als een kostenpost (zie hiervoor ook het Rekenkameronderzoek van Kapelle/Vlissingen/Middelburg).

Focus op kinderen en jongeren.

Geen kind valt buiten de boot: dit was een van onze speerpunten bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Echter de cijfers van armoede onder kinderen blijft al jaren achtereen op hetzelfde niveau, te hoog, ondanks de instrumenten die de gemeente Goes inzet. Dit baart D66 grote zorgen en wij vragen ons af hoe dit komt.

In uw antwoord op onze vraag inzake Kinderen in armoede gaf u aan dat ‘vele partijen een deel van de oplossing in handen hebben’.
Ziet het College een rol voor zich weggelegd om de die vele partijen samen te laten werken om zodoende een sluitende aanpak te krijgen waar door kinderen niet buiten de boot vallen?

Op een constructieve manier willen wij dat onze gemeente de problemen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Stichting Maatschappelijkwerk en Welzijn OSR (SMWO) en de Gecertificeerde Instellingen blijft aanpakken, waarbij de nadruk ligt op preventie.

Op het gebied van Sociaal Domein wordt onze gemeenteraad per kwartaal goed voorgelicht, maar een aantal knelpunten kunnen we naar onze mening nóg intensiever aanpakken, waar het gaat om de samenwerking tussen verschillende organisaties.

D66 was een warm voorstander van een proef met een schoolzorgondersteuner, een contactpersoon die in een vroegtijdig stadium vanuit de basisschoolkinderen kan helpen en gezinnen kan ondersteunen bij problemen. De proef resulteerde in een spreekuur op school waar 3 mensen vanuit verschillende organisaties het aanspreekpunt zijn.

Inmiddels hebben wij kennis kunnen nemen van het rapport Berenschot. Dit bevestigt het door ons ook vorig jaar al gesignaleerde beeld van onnodige dubbele handelingen bij verschillende instanties. Berenschot adviseert de beleidsaanbevelingen gelijktijdig – in zijn totaal – aan te pakken. Hoewel we dit rapport in de raad nog zullen bespreken, willen wij er hier vast een voorschot op nemen. D66 pleit al een tijd voor één loket tot alle beschikbare voorzieningen, waarbij een gezin terecht kan bij alle problemen of vragen.

In deze coronatijd worden we ermee geconfronteerd dat scholen zowel qua inrichting als qua ventilatie niet toegerust zijn voor een veilig schoolklimaat. Omdat fysiek onderwijs voor kinderen en jongeren zo essentieel is vragen wij extra aandacht voor deze situatie. Hoewel het college ons, in antwoord op schriftelijke vragen, geantwoord heeft niet verantwoordelijk te zijn voor de technische voorzieningen op scholen vragen wij de betreffende portefeuillehouder toch in gesprek te gaan of te blijven over de situatie en knelpunten op scholen en de raad hierover te informeren.

Motie: 1 kind-1 gezin-1 plan, Onderwijshuisvesting

Gepubliceerd op 12-11-2020 - Laatst gewijzigd op 12-11-2020