Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene Beschouwingen 2019 bij begroting 2020

In 2020 staan voor D66 centraal:

  • Duurzaamheid en bereikbaarheid,
  • Samenwerking tussen gemeenten onderling én tussen overheid en inwoners,
  • Beter gebruik van indicatoren,
  • Focus op kinderen en jongeren.

Duurzaamheid en bereikbaarheid

Duurzaamheid en bereikbaarheid hebben veel raakvlakken. D66 wil de fiets en het fietsen centraal zetten en inzetten op herinvoering van transferium-bussen naar de binnenstad.

Wij vroegen ook vorig jaar al aandacht voor snelfietsroutes. Met veilige en goed onder-houden snelfietsroutes blijven onze én naburige dorpen bereikbaar met de fiets en kunnen inwoners zonder auto ook snel naar onze binnenstad komen.

Vooral de fietstoegangswegen tussen de Goese binnenstad en respectievelijk Wolphaartsdijk, Kapelle en Borsele moeten meer aandacht krijgen. Ook de fietsroute tussen Wolphaartsdijk en ’s-Heer Hendrikskinderen kan wat ons betreft beter en veiliger. Hierbij vragen wij het college eens te kijken naar een proef met
slimme led verlichting, die aanspringt, wanneer de fietser passeert.

Een ander voorbeeld is de route van Goes naar ’s-Heer Abtskerke. Bij de aansluiting en oversteek van de Nansenbaan is er zoveel verkeer dat het tot onveilige situaties kan leiden. Naar onze mening is er vanuit het regeerakkoord budget voor dit soort snelfietsroutes vrijgemaakt. Wij vragen het college hiervan gebruik te maken mogelijk samen met de buurgemeenten!

Er is ook nog een andere manier om de toenemende parkeerdruk te verminderen: wij vragen het college om voor toeristen en marktbezoekers opnieuw de transferiumbus in te zetten. Deze transferium bus kan ook benut worden voor het aanbieden van een toeristisch dag-arrangement, bestaande uit gebruik van een e-bike + app of een begeleide stadswandeling om Goes te verkennen, een bezoek aan het museum en bijv. het tropisch bos + kopje koffie met een Zeeuwse bolus.

Verder is D66 van mening dat de gemeente Goes zelf het goede voorbeeld met het verduurzamingsvraagstuk moet geven, door een planning te maken voor het verduurzamen van het publiek vastgoed in de gemeente. Daarom dien wij de Motie Planning verduurzaming publiek vastgoed in bij Programma 5 Milieu.

Samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen overheid en inwoners.

Dit jaar bestaat onze gemeente in zijn huidige omvang 50 jaar. In dit verband willen wij aandacht vragen voor de herindeling van 50 jaar geleden: namelijk de herindeling naar de huidige gemeente Goes.

Hoe hebben de bewoners van de – destijds zelfstandige – dorpen deze herindeling beleefd? Wat is er verbeterd volgens hen en wat missen ze?

Alleen maar stukjes in Samenspel vinden we voor dit onderwerp een beetje mager: wij stellen voor om met raadsdelegaties een tour langs de destijds zelfstandige dorpen te maken en gesprekken met inwoners hierover te voeren. Onze gemeenteraad moet naar de mening van D66 verder willen en durven kijken dan de eigen gemeentegrenzen. Samenwerking en niet concurrentie moet de standaard zijn. Op een breder niveau gezamenlijk grote issues aanpakken hoeft naar onze mening niet ten koste te gaan van aandacht vóór en invloed ván burgers, in tegendeel!

D66 is positief over de samenwerking binnen Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden. Het recente Lagerhuisdebat in de Heyzon laat zien dat gemeenteraadsleden nog veel koudwatervrees hebben en bang zijn te hard van stapel te lopen. D66 denkt echter dat wij, als relatief kleine Bevelandse gemeenten, verder moeten gaan op de ingeslagen weg en steeds met de andere raden moeten kijken wat we gezamenlijk kunnen oppakken.

Hoewel wij blij zijn met twee aangekondigde bijeenkomsten, die nadrukkelijk de Bevelandse samenwerking op de kaart zetten, namelijk de Regiovisie op ruimtelijke ontwikkeling van het Bestuurlijk Platform de Bevelanden in december en daarnaast een aparte Bevelandse Raadsbijeenkomst over een groot aantal thema’s als Zorg, Mobiliteit, Duurzaamheid en Arbeidsmarkt, volgend jaar, is D66 van mening dat de gemeenteraden aan de voorkant moeten staan van nieuwe gezamenlijk beleid en niet uitsluitend moeten reageren op collegevoorstellen.

Eigenlijk staan we aan de vooravond van een nieuwe herindelingsdiscussie  hoewel sommige raadsleden het H-woord niet durven uitspreken. Belangrijk is hoe onze inwoners hierover denken. Waarom gaan we er niet open over in gesprek? Wat zijn de zorgen van inwoners hieromtrent en zijn deze terecht? En zo ja hoe kunnen wij hieraan tegemoet komen?

Bestuur op een grotere schaal vereist tegelijkertijd aandacht voor initiatieven en sociale cohesie op het niveau van kern, buurt en wijk. Het tweesporenbeleid van enerzijds grootschaliger en beter toegerust bestuur en tegelijkertijd kleinschalige vitale samenlevingsvormen, kan het beste voor onze inwoners opleveren!

Wellicht kijken we dan over 50 jaar opnieuw terug op een succesvolle samenwerking tussen inwoners en overheid.

Beter gebruik van Indicatoren

In onze gemeente is de Werkgroep Pit niet voor niets in het leven geroepen. Toch zien we dat in de Programmabegroting 2020 een aantal indicatoren onvoldoende bruikbaar is, omdat zij niet actueel zijn. Daarnaast geeft het college op basis van deze indicatoren niet het signaal of beleidsadvies mee, waarvoor ze bedoeld zijn.

Wij dienen daarom de Motie Beleidsadvies op basis van indicatoren in bij Programma 1 Bestuur en Financiën.

Uit een aantal verschillende indicatoren blijkt ook een scheve verhouding  tussen het aantal woningen en het aantal banen. Wij verduidelijken dit in onze Motie Werkgelegenheid en wonen in Goes. Deze motie dienen wij in bij Programma 2 Ruimte en economie.

Focus op kinderen en jongeren

In het kader van goede en betaalbare zorg in de breedste zin van het woord wil D66 de jeugd centraal zetten. Goes is op de goede weg en bijvoorbeeld een instelling als het Tejohuis in Goes juichen wij toe!

Maar wij willen verder doorpakken: vorig jaar heeft onze motie Schoolzorgondersteuner het niet gehaald, omdat er al een pilot gestart was. Die pilot loopt zó goed dat deze wordt uitgebreid. Daar zijn wij blij mee! We sporen het college aan deze pilot nog verder uit te breiden: dit instrument is laagdrempelig en toegankelijk en kan één van de instrumenten zijn om inzet van zwaardere jeugdzorg te voorkomen.

Doorpakken willen we ook bij de overlast op straat rondom de coffeeshops in onze gemeente. Waar onze coffeeshophouders zich verantwoordelijk voelen voor een goede voorlichting over een verantwoord gebruik van hun producten, zo voelen wij ons als raadsleden geroepen om iets te doen aan het gevoel van onveiligheid bij inwoners en bezoekers in het gebied rondom de coffeeshops.

Op initiatief van de PvdA hebben we samen met de VVD gewerkt aan de Motie Onderzoek straathandel en drugsoverlast die wij vandaag aan deze raad voorleggen, bij Programma 1 Bestuur en Financiën.

Goes heeft een goed samenwerkingsverband opgezet met de naam Goes leert je bewegen, dit ondersteunen we! Wel vinden wij één vakleerkracht voor sport en bewegen voor heel Goes veel te weinig. Wij willen dat kinderen en jongeren worden uitgedaagd om nog meer te bewegen. In dit kader vragen wij ook aandacht  voor de verdere stimulering van vergroening van schoolpleinen – zoals wij nu ook zien bij bijvoorbeeld de Holtkampschool en het Noorderlicht – en buitenonderwijs zoals voorzien op de nieuwe Kloetingseschool. Voor alle scholen in de gemeente Goes moet dit gemeengoed worden! Op een constructieve manier willen we ook dat onze gemeente de problemen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Stichting Maatschappelijkwerk en Welzijn Oosterschelderegio(SMWO) en de  Gecertificeerde Instellingen blijft aanpakken, waarbij de nadruk ligt op preventie.

Op het gebied van Sociaal Domein wordt onze gemeenteraad per kwartaal goed voorgelicht, maar een aantal knelpunten kunnen we naar onze mening nóg intensiever aanpakken, waar het gaat om de samenwerking tussen verschillende organisaties. Er komen naar onze mening nog onnodige dubbele handelingen voor, bijvoorbeeld bij Intake Gesprekken. Wij willen in dit kader de Motie Samenstelling toegangsloket intake Sociaal Domein aanbieden bij de behandeling van Programma 4 Sociaal Domein.

En voorts zijn wij van mening dat de Seniorenraad in ere moet worden hersteld!

 

(Steun)fractie voor D66 Goes

  • Saskia Verheij
  • Pieter Romijn
  • Martin Wissekerke
  • Dick van de Merwe
  • Jeroen van de Merwe
Gepubliceerd op 07-11-2019 - Laatst gewijzigd op 06-11-2019