Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juni 2019

Toekomstschets recreatiezone Wolphaartsdijk

Vanavond (donderdag 6 juni 2019) wordt het raadsvoorstel Toekomstschets recreatiezone Wolphaartsdijk behandeld.

Samen met de “Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk” is een SWOT-analyse opgesteld en aan de hand van de sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen is onderzocht waar verbeteringen mogelijk zijn en waar ontwikkelmogelijkheden liggen.

Met de SWOT als input is de voorliggende toekomstschets opgesteld. Wij begrijpen niet, dat direct hieraan twee deelplannen van ondernemers gekoppeld zijn, die volgens het College van B&W passen in de schets. Tegelijkertijd met het verzoek aan de raad om de schets vast te stellen vraagt het College ons namelijk om de genoemde deelplannen voor de Zuidschor en de Zuidvlietpolder vast te stellen. Dit lijkt ons in tijd en volgorde een onjuiste gang van zaken!

Wij willen deze schets, los van deelplannen, eerst gebruiken om in samenspraak met de andere drie Veerse Meer-gemeenten Noord-Beveland, Veere en Middelburg, en met de Provincie Zeeland een Gebiedsvisie voor het Veerse Meer op te stellen, zoals er ook door de provincie een Kustvisie is opgesteld.

Pas daarna kan er sprake zijn van deelplannen van ondernemers, die dan getoetst kunnen worden aan deze vastgestelde Gebiedsvisie. Om deze reden zullen wij nu niet ingaan op de twee genoemde plannen voor de Zuidschor en de Zuidvlietpolder.

Wij zullen dan ook vanavond aan het College van Burgemeester & Wethouders de volgende vragen stellen:

  • Bent u bereid uw toekomstschets los te koppelen van de in uw voorstel genoemde deelprojecten?
  • Bent u bereid met de andere Veerse Meer-gemeenten en de Provincie eersteen Gebiedsvisie op te stellen, alvorens aan uw schets verdere invulling te geven?
  • Bent u bereid tegelijkertijd te werken aan alle (achterstallige) onderhouds-werkzaamheden (genoemd in de SWOT zoals herstel van de Veersteiger, verbeteren van wegen en het verbeteren van fiets-, wandel- en busvoorzieningen) om zo beter voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen?

Lees de volledige bijdrage van Saskia Verheij, raadslid namens D66 in de gemeenteraad.