Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2018

Behandeling van de Begroting 2019

Donderdag 8 november jl. werd de Begroting 2019 voor de gemeente Goes behandeld in de gemeenteraad. Naast de Algemene Beschouwingen, die alle fracties al vooraf hadden ingediend – zie voor die van D66 elders op onze website – en die in hoofdlijnen in de vergadering door de fractievoorzitters werden voorgelezen, werden er ook maar liefst 34 moties ingediend en 1 amendement op de tekst van het raadsbesluit.

Meer samenwerking

Anders dan andere jaren, waarbij het veelal zo was dat de coalitiepartijen de ‘eigen’ moties steunden en de oppositiepartijen idem dito, liep deze keer de ondersteuning van de moties door alle fracties heen. De dagen vóór de Begrotingsraad werd achter de schermen, via de mail, heel veel uitgewisseld, druk overlegd en teksten aangepast. Dat gaf wel een heel aparte sfeer.

Moties

Een groot aantal moties werd door meerdere partijen mede-ingediend. Wij dienden 5 moties in (zie elders op onze website):

  • Klimaatparagraaf in elk nieuw plan,
  • Beleidsintensivering t.a.v. kinderen in achterstandssituaties,
  • Schoolzorgondersteuner,
  • Inspraak gebiedsontwikkeling Marconi,
  • Particiepatieladder.

De motie Beleidsintensivering trokken we in, omdat begin volgend jaar er een evaluatie werd toegezegd door wethouder Van der Reest over het sociaal beleid t.a.v. kinderen en jongeren met actuele cijfers.

Ook de motie Particiepatieladder trokken we in, omdat wij dit instrument later willen aanreiken wanneer er concrete plannen voor burger- en overheids-participatie aan de raad worden aangeboden.

Marconi

De motie Inspraak gebiedsontwikkeling Marconi werd breed ondersteund en aangenomen. Wethouder Meeuwisse gaat hier invulling aan geven.

Zorgondersteuner

T.a.v. de motie Schoolzorgondersteuner, nam wethouder Alssema ons de wind uit de zeilen, omdat er al een proef blijkt te lopen met een schoolzorg-ondersteuner op de Tweemaster. We kijken uit naar de evaluatie in januari!

Klimaatparagraaf

De motie Klimaatparagraaf in elk nieuw plan ontraadde wethouder Alssema, omdat het te bureaucratisch zou zijn en een te grote belasting voor de ambtenaren. Hier ligt nog een opgaaf voor D66 om het college te binden aan concrete voorstellen  en daden op het gebied van Klimaat en Milieu.

7 andere moties, die D66 mede-indiende hebben het ook gehaald. Nog eens 6 moties, die D66 steunde werden aangenomen. In het totaal werden er 18 moties aangenomen. Het was een intensieve, maar ook boeiende avond, waarin wij iets proefden van een ‘nieuwe’ samenwerking.

De begroting 2019 werd unaniem door de raad goedgekeurd.